4. Phòng đào tạo- CTHSSV

Phòng Đào tạo – CTHSSV

I. Chức năng nhiệm vụ

1.    Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Tổ chức và quản lý triển khai công tác tuyển sinh chính quy, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tham mưu quản lý công tác họp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các đề án mở ngành.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biên về đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Quản lý giáo dục về học tập, rèn luyện của HSSV. Tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường. Giải quyết chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên.

2.    Nhiệm vụ:

Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy.

-  Tham mưu, quản lý và tô chức thực hiện công tác họp tác quôc tế.

-  Tổ chức và quản lý việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; tổ chức và quản lý thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo các ngành học.

-  Xây dựng biên chế năm học. Phối họp với các khoa chuyên môn chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, biên chế năm học. Phối họp với các khoa chỉ đạo việc xây dựng chương trình chi tiết; trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành.

Phối hợp với các khoa chuyên môn đề xuất việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập cho HSSV và tham mưu thành lập Hội đông thẩm định giáo trình (sau 5 năm phải chỉnh sửa bổ sung).

Xây dựng kế hoạch thực hành nghiệp vụ, kiến tập, thực tập trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối họp với các khoa lập kế hoạch thăm quan, thực địa, ngoại khóa...cho sinh viên.

Xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học của trường, liên hệ, phối hợp với các trường khác, đơn vị khác tổ chức Hội thảo khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai đề tài NCKH các cấp.

Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt và tố chức thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh, sinh viên.

Đề kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thế dục thế thao và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường.

Tổ chức việc thực hiện Quy chế học sinh, sinh viên. Tổng họp kết quả thi đua của học sinh, sinh viên sau khi đã được Hội đồng thi đua thông qua.

Giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Hỗ trợ, tư vấn cho học sinh, sinh viên về học tập, về kĩ năng sống, về giới tính, về cơ hội việc làm...

Quản giáo dục sinh viên trong và ngoài KTX, đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên.

- Quản lý Thư viện của nhà trường. Thư viện hoạt động theo quy chế do Hiệu trưởng ban hành, phù hợp với pháp luật về thư viện, pháp luật vê lưu trữ và các quy định khác của pháp luật.

II. Thông tin nhân sự

Trưởng phòng

 

Võ Hoài Giáp

Trình độ: Thạc sỹ 

Chuyên môn: Lâm học 

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách các hoạt động chung của Phòng 

Email: giap74ktkt@gmail.com

SĐT: CĐ: 02183858695 – 02183 585 213 máy lẻ 118

DĐ: 0916 529 766 

P. Trưởng phòng

 

Giang Quốc Nam

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Tham mưu đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: giangnamhb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028; DĐ: 0978020677; 0936361566

 

 


Giảng viên

 

Lưu Quang Trung

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Khuyến Lâm nông…

Email: luuquangtrungvfu@gmail.com

Điện thoại: 0974379368

 

 

Nhân viên

 

Đinh Minh Thu

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Quản lý thư viện

Nhiệm vụ được giao: Quản lý thư viện

Email:ktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

 

 

Nhân viên

 

Nguyễn Thị Bích Liên

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Lâm học

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Lâm sinh, Khuyến Lâm nông, Quản lý tài nguyên rừng

Email: nguyenbichlienht@gmail.com

Điện thoại: 09743853311

 

Nhân viên

 

Lê Thị Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán

Email:  @gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

 

Nhân viên

 

Bùi Ánh Hồng

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường

Email:

Điện thoại:

 

Nhân viên

 

Nguyễn Ánh Phượng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Chính trị, Kinh tế chính trị

Email: anhphuongktct@gmail.com

Điện thoại: 0983.690.929

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 5 134
  • Tất cả: 726 105