November 12, 2015

Thông báo: Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 1 – năm 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KINH TẾ KỸ THUẬT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:     455/TB-KTKT

Hòa Bình, ngày   04  tháng 11 năm 2015

                                                   

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 1 – năm 2016

Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình liên kết với một số trường Đại học, Cao đẳng tổ chức mở các lớp liên kết đào tạo đối với một số ngành học như sau:

1. Các lớp Đại học, hệ Vừa làm vừa học (Thời gian đào tạo từ 4 – 4,5 năm)

Ngành học/Đơn vị đào tạo

Môn thi

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Kế toán doanh nghiệp

(Học viện Tài Chính)

Toán,

Vật lý,

Hoá học

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ theo quy định, có nhu cầu học tập. (Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). – Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 20/11 – 14/12/2015- Tổ chức thi tuyển: Tháng 2-3/2016

– Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần.

* Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

Quản lý đất đai –

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)

Quản lý Nhà nước – Đại học Nội Vụ –      Hà Nội

Văn,

Sử,

Địa

2. Lớp Đại học – Văn bằng hai (Thời gian đào tạo 02 năm)

Ngành học/Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Quản lý kinh tế

Kế toán TH

ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Đã tốt nghiệp Đại học,có đủ sức khoẻ theo quy định, có nhu cầu học tập. (Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự). – Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 20/11 – 14/12/2015- Tổ chức thi tuyển: Tháng 2-3/2016

– Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần.

* Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

3. Các lớp liên thông từ bậc học Trung cấp lên Đại học (Thời gian đào tạo: 03 năm).

Ngành học

Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức    tuyển sinh

Hành chính học

ĐH Nội Vụ

Đã có bằng TCCN ngành Hành chính; Hành chính văn phòng; Hành chính văn thư; Chính trị hành chính

– Thời gian phát hành, thu hồ sơ: từ 20/11 – 14/12/2015- Tổ chức thi tuyển: Tháng 2-3/2016

– Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần.

* Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

Kế toán

ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Đã có bằng TCCN ngành Kế toán và ngành gần

Khoa học cây trồng

ĐH Nông lâm Thái Nguyên

Đã có bằng TCCN khối cùng ngành và ngành gần.

Quản lý đất đai
Lâm nghiệp
Chăn nuôi – Thú y
Kinh tế Nông nghiệp

4. Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Thời gian đào tạo: 02 năm).

Ngành học

Đơn vị đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Kinh tế

Nông nghiệp

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (Đại học Nông Nghiệp Hà Nội)

Đã có bằng CĐ Kinh tế Nông nghiệp hoặc Kinh doanh NN.

– Thời gian phát hành, thu hồ sơ: 20/11 – 14/12/2015- Tổ chức thi tuyển: Tháng 2-3/2016

– Thời gian học tập: Các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần.

* Địa điểm tổ chức thi tuyển và học tập tại trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

Quản trị

kinh doanh

ĐH Tài chính và Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)

Có bằng CĐ Quản trị KD và các ngành Kinh tế khác.

          Người học đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành kinh tế và các ngành khác nếu có nhu cầu học tập chuyển đổi ngành học nhà trường sẽ tổ chức học chuyển đổi để đủ điều kiện tham gia dự thi.

* Mọi chi tiết liên hệ: phòng Đào tạo – Công tác học sinh, Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình; địa chỉ: số 79, tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, T.p Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; điện thoại liên hệ: 02183.858.028

 

  Nơi nhận:– Sở GD&ĐT;

– HT, các PHT;

– Các cơ quan, ban, ngành địa phương;

– Website nhà trường;

– Lưu VT, ĐT-CTHS (Th 850).

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

             Th.s Nguyễn Anh Tôn