June 24, 2014

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Kính gửi:

– Các Trung tâm giáo dục thường xuyên

– Các Phòng, khoa chuyên môn

– Các lớp học sinh

Căn cứ tiến độ đào tạo các lớp trung cấp chính quy, năm học 2013 – 2014, nhà trường xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2014. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm ./.

tệp đính kèm: KHThiTN