Tuyển sinh Liên kết

Thông báo: Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 1 – năm 2016

(November 12, 2015)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH KINH TẾ KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:     455/TB-KTKT Hòa...

Chi tiết

THÔNG BÁO – Tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo đợt 2 – năm 2015

(August 10, 2015)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT                ...

Chi tiết

Thông báo về việc mở các lớp liên thông từ bậc Trung cấp lên Cao đẳng và từ bậc Cao đẳng lên Đại học năm 2014

(August 6, 2014)

Thông báo về việc mở các lớp liên thông từ bậc Trung cấp lên Cao đẳng và từ bậc Cao đẳng lên Đại học đối với một số ngành học năm 2014 Nội dung chi tiết...

Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký học CĐ hệ chính quy, ĐH hệ vừa làm vừa học và các lớp ĐH văn bằng 2 năm 2014

(August 6, 2014)

Thông báo về việc Đăng ký học CĐ hệ chính quy, ĐH hệ vừa làm vừa học và các lớp ĐH văn bằng 2 đối với một số ngành học năm 2014 Nội dung chi tiết xem trong...

Chi tiết

Thông báo Về việc đăng ký học liên thông một số ngành học năm 2014

(May 14, 2014)

Các trường: Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Tài chính và Quản...

Chi tiết