Kết quả học tập

Lớp Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B – Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp Lớp: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B Hình thức...

Chi tiết

Lớp Quản lý tài nguyên rừng K14A – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng Lớp: Quản lý tài nguyên rừng K14A Hình thức đào tạo: Chính...

Chi tiết

Lớp Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp Lớp: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B Hình thức...

Chi tiết

Lớp Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15A – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp Lớp: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15A Hình thức...

Chi tiết

Lớp PTNNNT K14 – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Phát triển nông nghiệp nông thôn Lớp: Phát triển nông nghiệp nông thôn K14 Hình thức...

Chi tiết

Lớp KTK14 – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Hạch kế toán Lớp: Kế toán K14 Hình thức đào tạo: Chính quy Tệp đính kèm: kt-k14

Chi tiết

Lớp CNTYK14A – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Chăn nuôi và thú y Lớp: CNTYK14A Hình thức đào tạo: Chính quy Tệp đính kèm: cnty14a

Chi tiết

Lớp CNTTK14 – Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014

(June 25, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Lớp: CNTTK14 Hình thức đào tạo: Chính quy Tệp đính kèm: CNTTK14-HKI

Chi tiết