Giáo trình

Tập bài giảng Bảo vệ môi trường

(March 15, 2016)

Bài 1. Các khái niệm cơ bản về môi trường. Tệp đính kèm: Bài 1 Bài 2. Những vấn đề môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. Tệp đính kèm: Bài...

Chi tiết

Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

(June 25, 2014)

Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin Tác giả: Nguyễn Trần Phương (Giáo trình đã thẩm định năm 2010) Tệp đính kèm: MUC LUC- MO DAU CHUONG 1- NHUNG VAN DE...

Chi tiết

Giáo trình Microsoft Word 2010

(June 25, 2014)

Giáo trình Microsoft Word 2010 Tác giả: Microsoft – Việt Nam Tệp đính kèm: Giao trinh Word 2010

Chi tiết

Giáo trình Microsoft PowerPoint 2010

(June 25, 2014)

Giáo trình Microsoft PowerPoint 2010 Tác giả: Microsoft – Việt Nam Tệp đính kèm:  Giao trinh PowerPoint 2010

Chi tiết

Giáo trình Microsoft Excel 2010

(June 25, 2014)

Giáo trình Microsoft Excel 2010 Tác giả: Microsoft – Việt Nam Tệp đính kèm: Giao trinh Excel 2010

Chi tiết

Giáo trình Access 2010

(June 24, 2014)

Quản trị CSDL Microsoft Access (Phiên bản 2010) Tác giả: Nguyễn Trần Phương Tệp đính kèm: GIAO TRINH ACCESS 2010

Chi tiết