Lịch công tác

Lịch công tác tháng 01 năm 2016

(January 6, 2016)

Báo cáo kết quả công tác tháng 12/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016 Tệp đính kèm:Lịch công tác tháng 01 – 2016

Chi tiết

Lịch công tác tháng 11 năm 2015

(November 5, 2015)

Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015 Tệp đính kèm: Tháng 11.2015 (chính)

Chi tiết

Lịch công tác tháng 10 năm 2015

(October 13, 2015)

Tệp đính kèm: Tháng 10.2015 

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2015

(September 15, 2015)

Số văn bản: 322a / BC- KTKT Tệp đính kèm: Tháng 9.2015 (chính)

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2015

(July 6, 2015)

Số văn bản: 260/BC-KTKT Tệp đính kèm:Tháng 7.2015 (chính)

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2015

(June 2, 2015)

Số văn bản: 195/BC-KTKT Tệp đính kèm: 195 BC-KTKT

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 4/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015

(April 27, 2015)

Số văn bản: 139/BC-KTKT Tệp đính kèm: 139 BC-KTKT

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 03/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2015

(April 1, 2015)

Số văn bản: 93/BC-KTKT Tệp đính kèm: Tháng 04.2015

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2015

(March 4, 2015)

Số văn bản: 52/BC-KTKT Tệp đính kèm: Tháng 03.2015

Chi tiết

Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2015

(March 2, 2015)

Số văn bản: 29/BC-KTKT Tệp đính kèm: Tháng 02.2015

Chi tiết

Trang 1 / 212