Ngành nghề đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – KHUNG KHÁI NIỆM VÀ QUI TRÌNH XÂY DỰNG

(March 21, 2017)

(Nguyễn Anh Tôn: Sưu tầm)               Tóm tắt: Chuẩn đầu ra là thuật ngữ quen thuộc đối với giáo dục đại học nhưng dường như còn rất mới đối...

Chi tiết

Bản tích hợp chuẩn đầu ra 11 ngành đào tạo

(June 25, 2014)

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục. Cùng hướng tới đào tạo theo “chuẩn”...

Chi tiết

Bản cam kết phối kết hợp thực hiện chuẩn đầu ra

(June 25, 2014)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hòa...

Chi tiết

Ngành Chăn nuôi và Thú y

(August 28, 2012)

Chương trình chuẩn bị cho người học lựa chọn, nuôi dưỡng, chăm sóc bán vật nuôi, quản lý, chăm sóc, các thủ tục lâm sàng trợ giúp con bệnh và giao tiếp với...

Chi tiết

Ngành Quản lý Kinh tế

(August 22, 2012)

Chương trình chuẩn bị cho người học những kiến thức về nền kinh tế, những quy luật vận động kinh tế trong cơ chế thị trường, vận dụng những kiến thức...

Chi tiết

Ngành Lâm sinh

(August 22, 2012)

Đào tạo cán bộ trung cấp Lâm sinh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề, đồng thời có tiềm...

Chi tiết

Ngành Bảo vệ Thực vật

(August 22, 2012)

Chương trình cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản trong điều tra, phát hiện, phòng trừ sâu, bệnh hại trên các loại cây nông nghiệp. Các phương án dập...

Chi tiết

Ngành Công nghệ Thông tin

(August 22, 2012)

Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở...

Chi tiết

Trang 1 / 212